ERP системите

ERP системите помагат на компаниите да използват интегрирани решения за управление на бизнеса и да автоматизират определени процеси в отделите на организацията. Тези инструменти все повече набират популярност сред компаниите, както големи, така и малки, заради техния централизиран подход към управлението на бизнес процесите. С ERP решение можете да събирате, съхранявате, управлявате и интерпретирате данни от различни бизнес звена. Чрез събиране на споделени транзакционни данни на организацията от множество източници, ERP системите премахват дублирането на данни и осигуряват целостта на данните с „единен източник на истина“.

Когато ERP софтуерът се появи за първи път на пазара, той беше предназначен предимно за управление на инвентара. Днес ERP системите се използват за автоматизиране на бек-офис задачи и рационализиране на работните процеси между отделите. Когато са оптимизирани, ERP системите могат да доведат до ефективност, да понижат разходите и да увеличат рентабилността. В днешната дигитална ера ERP системите са от решаващо значение за управлението на хиляди предприятия от всякакъв размер и във всички индустрии.

Финансов  мениджмънт

Компонентът за финансово управление ERP системата съхранява, дава възможност за наблюдение и анализиране на всички финансови данни, включително задължения, вземания, разходи, бюджети и прогнози. Той помага за откриване на тенденции в печалбата и периодите на необичайно високи разходи.

Финансовото управление може също да помогне за подобряване на паричния поток, по-ниски разходи и увеличаване на рентабилността, като същевременно се поддържа точно отчитане. ERP софтуерът със силна финансова характеристика трябва да гарантира, че компаниите отговарят на изискванията за финансова отчетност и данъци с единна счетоводна, банкова и платежна система.

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

ERP системата събира данни, които позволяват на търговците и маркетинг отдела да отговарят на нуждите, предпочитанията и моделите на закупуване на клиентите. CRM модулът позволява това да бъде направено, като се следят данните за клиентите и продажбите. Информацията, която дава CRM модулът помага за оптимизиране на маркетинговите и търговски усилия. Той също така е полезен за управление на дейностите по фактуриране, предоставяне на подходяща информация в реално време за най-добре подготвените предложения и наблюдение на цялостното състояние на договорите.

Продажби и маркетинг

Компонентът за продажби и маркетинг обработва работни потоци за продажби като запитвания за продажби, оферти, поръчки за продажба и фактури за продажби. Модулите за продажби и CRM работят заедно, за да ускорят цикъла на продажбите и да спечелят повече приходи за компанията. Опитът за ръчно изчисление на маржове на продажби и съотношения на печалба може да бъде почти невъзможен. С помощта на адекватна ERP система компаниите могат да автоматизират това проследяване и да получат необходимата информация с лекота. Възможността за достъп до синхронизирани отчети, които подробно описват ключови бизнес показатели, може да бъде допълнителна полза.

Човешки ресурси  (HR)

Служителите са приоритет номер едно във всяка организация, защото бизнесът не би съществувал без тях. Компонентът за човешки ресурси в ERP системите трябва да се справи с пълния обхват на управлението на служителите, от включване до изключване и от управление на компенсациите до отчитане на времето. Подаването на ведомости за заплати и издаването на директни депозити на ръка отнема много време. Модулът за човешки ресурси автоматизира плащанията, включително удръжките на данъци и обезщетения, което спестява време и дава възможност за съсредоточаване върху по-важни задачи.

Управление на веригата за доставки (SCM)

Тъй като ERP решенията обслужват основно производствени и дистрибуторски компании, ERP системата трябва да може да наблюдава търсенето, предлагането, производствения статус, логистиката и дистрибуцията. Поради тази причина SCM компонентът на ERP системата е един от най-важните. Данните в реално време позволяват проследяването на веригата за доставки, така че да могат да се намират и коригират проблеми своевременно.

С помощта на данни в реално време, компонентът SCM може да помогне при планирането на търсенето, така че компаниите да могат да създадат точен производствен план до момента, който отговаря на търсенето, но не го надвишава.

Производство

Производственият модул помага на бизнеса да направи производството по-ефективно при планирането на продуктите, снабдяването с материали, ежедневното наблюдение и прогнозирането. Основните функционалности на този модул са спецификация на материалите, производствен график, контрол на цеха и планиране на дистрибуцията. Модулът е тясно интегриран със SCM и модулите за инвентаризация, особено в планирането на продуктите и контрола на инвентара, целите на складовите наличности, стандартизираните попълвания и други цели за инвентаризация. Той използва серийни номера на продукти, за да проследява и локализира артикули.

Контролът на инвентара помага за измерване на целите на запасите, стандартизирането на попълването и други цели за инвентара. Той използва серийни номера на продукти, за да проследява и локализира артикули. Предприятията могат да организират и категоризират инвентара си, да управляват по-добре подробни складови данни и да записват различни движения на продуктите. Това осигурява на мениджърите на веригата за доставки по-добро разбиране за това какви запаси са на разположение, какво е било изпратено, какво не е и къде се намират инвентара по всяко време.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png