Логистичните модули на ЕRP.net свързват и координират всички дейности при управлението на материалните, финансовите  и информационните потоци в компанията. Те обхващат разнообразни логистични области като обслужване на клиенти, прогнозиране на търсенето, управление на поръчки, връзки с доставчици, складиране, управление на върнати продукти и други. Главното предназначение на логистичния модул на ERP е да помогне на компаниите да осигурят продукти, където и колкото са необходими. За да протича гладко логистичния процес, системата го следи на база поръчки от клиенти и към доставчици, технологии, инвентар, планиране на продажби.

Основни модули

Експедиция – организиране и подготовка на изпращане на поръчките до клиентите

Склад – разпределя, класифицира поръчките и помага за контролиране на процесите на съхранение, които водят до промени в състоянието на инвентара.

Планиране на снабдяването – вградени модели за оптимизация и методи за зареждане.

Отличителни характеристики

Баркод контрол – разширява вградената в системата функционалност за контрол върху инвентара.

Следене на артикулите – подкрепя проследяването в рамките на снабдителната верига.

Серийни номера – проследява ги по пътя им в тази верига.

Подмодул „Експедиция“ дава възможност за планиране и организиране на транспортирането на стоките до клиентите. Той има опция за разпечатване на необходимите за това документи и прикачване външни снимки и файлове. Модулът съобразява детайлите с изискванията на клиента, описани при поръчките (например дата на доставка).

Изпращане на поръчки

Служителите получават документ със задачата да натоварят стоката до клиент. Обикновено той се създава с помощта на системата автоматично според настройките.

Натоварване  от склада

Създава се документ, който описва транспортирането от склада до адреса на клиента. Могат да бъдат комбинирани няколко документа за поръчка в една пратка или една поръчка да бъде разпределена на няколко такива.

Баркод контрол

Модулът разширява вградените в системата функционалности за контрол върху инвентара и за прецизно изпълнение на поръчките. Оптимизира и улеснява работата на служителите в склада.

Вход в склада и контрол на изхода

Модулът осигурява отделни бележки за всяка складова поръчка. Изпълнението й се контролира от четци на бар кодове. Контролът се осъществява както върху приходните, така и върху разходните складови операции, за да осигури информация за стоките с точност до един ден.

Процесът на проверка от четците на бар код се осъществява, след като продуктите бъдат събрани и придвижени. Служтелят отваря специален формуляр в системата, планиран за проследяване на изпълнението. Данните в документа се филтрират по номер на поръчката или получател. След това проверката на продукта се прави от четец на бар код.

Своевременно предупреждение

Модулът може да намери несъответствие между сканиран продукт и документираната информация за него. Автоматично задейства звукова и визуална аларма. Ако се прави опит за регистрация количество, по-голямо от действителното, системата подава съобщение за грешка заедно със звуков сигнал. В случай на по-малко количество от поръчаното, линията светва в червено. От служителя се изисква да провери дали има грешка или продуктът не е наличен.

След проверката модулът автоматично издава складова разписка за количество. Това е сигнал за проверка на  стоката в склада.

Улеснения за работата

За да се избегне необходимостта от използване на клавиатура, разпечатаните поръчки могат да генерират бар код  по номера на документа.

Допълнително удобство е възможността да разпечата списък с бар кодове за различни количества, които да сканира. Това е валидно, ако поръчката включва няколко еднакви продукта. Например, служител първо сканира баркод ,,десет по” от списъка и след  това самия продукт. Целта е да се избегне повторното сканиране на едни и същи стоки.

Връзка с проследяване на сериен номер

Проследяването на артикула е отделно от това на серийния номер. Стоки и серийни номера могат да се проверяват едновременно.

Придвижване по веригата документи

Номерът на артикула може по избор да се вземе от първичния документ по веригата и да се впише до последния.  Клиентите имат специални изисквания за оставащото време до изтичането на срока на годност на стоката. В този случай търговският представител може да зададе номера на артикула или поръчаните продукти. Номерът е пренесен по веригата документи до поръчката от склада и придвижен с транзакция до магазина. Ако номерът е пропуснат в поръчките за магазина, може по-късно да се зададе по веригата или системата автоматично да го избере.

Серийни номера

ERP.net позволява проследяване на серийни номера по снабдителната верига.

ERP.net е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Иновативната технология ни дава възможност да разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.

За специализирана консултация се свържете с екипа ни!

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png