В рамките на няколко месеца ще стартира програма „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП“. Тя позволява безвъзмездно финансиране на 70% от допустимите разходи по проекта. Минималният размер на БФС е 50 000 лева, а максималният 391 000 лева.

Допустимите за финансиране дейности са дейности, насочени към подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги, чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Допустимите за финансиране разходи са разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА (до 100 000лв), както и разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа (до 10 000лв).

Допустимите кандидати по схемата трябва да отговарят на следните условия:

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Да са микро, малки или средни предприятия.

Да имат минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018 и 2019)

Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три финансови години (2017, 2018 и 2019), както следва:

Микро предприятия >= 210 хил. лв.

Малки предприятия >= 750 хил. лв.

Средни предприятия >= 3 млн. лв.

Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност

Да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Ние от Смарт Бизнес Софт ООД имаме опита и възможността да ви окажем помощ на всеки етап от процеса. За повече информация се свържете с нас.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png