Докато много големи компании вече са внедрили ERP решения, малките и средните фирми все още обмислят внедряването на пълноценна ERP система. Основният възпиращ фактор е рискът от провал поради не добре оптимизирани процеси и неспособност на ръководството и служителите да адаптират новата система.

ERP системите улесняват разпределението на ресурсите и планират производствените графици. Те имат огромен потенциал за подобряване на бизнес перспективите на една компания, като правят нейните процеси ефективни. Много компании за производство и дистрибуция използват ERP за повишаване на производителността и подобряване на вземането на решения.

Какво всъщност прави ERP? Нека разгледаме една малка част от функциите на една система.

Намалява разходите и рационализира процесите

ERP системата помага да намалите разточителните процеси. Често виждаме информация, генерирана от различни отдели на дадена компания. Обединяването им се превръща в много тежка задача без обща интегрирана система. Освен елиминирането на излишни процеси, ERP оптимиза процесите и ги прави по-ефективни и въвежда по-бърз начин за изпълнение на различните задачи.

По-бърза реакция в отговор на възникналите предизвикателства

ERP е интегрирана система, която помага на ръководителите да реагират бързо на прекъсвания. Прекъсването може да бъде причинено от всякакъв технически проблем в производството, производствен дефект, недостиг на суровини и машини и други. ERP системите откриват тези пропуски, така че мениджърите да могат бързо да намерят решение. ERP позволява и препроектирането на веригата за доставки, така че ключовите клиенти да не трябва да се изправят пред последствията от прекъсването.

Планиране на производството и управление на запасите

ERP системата е предназначена за планиране на производството, изпълнение, проверка на качеството и поддръжка. Системата помага за идентифицирането на бизнес процеси, които формират връзка между производството и управлението на запасите. Това позволява да придобиете точното количество суровини, да планирате закупуването на оборудване и да отговаряте на изискванията за човешки ресурси.

Премахване на ръчното въвеждане на данни

Ръчното въвеждане на данни отнема много време и е основен източник за намаляване на производителността на малките организации. С нарастването на бизнеса изискванията за въвеждане на данни се увеличават. Ръчното въвеждане на данни води до чести грешки. ERP системите имат централизирано управление на данните, което незабавно премахва дублираното въвеждане, като по този начин помага на вашата организация да повиши ефективността и да намали часовете на работа.

Използване на ресурсите

Всеки бизнес има ограничени ресурси, за да отговори на изискванията на клиентите. Ресурсите включват машини, инвентар, човешки капитал, процеси и технологии. Ако тези ресурси не бъдат използвани с пълния си потенциал, това се отразява на качеството  и увеличава производствените разходи. ERP системата помага да вземете възможно най-доброто решение в зависимост от клиента, което може да включва производството на продукта, подизпълнението или закупуването му.

По-добро докладване и спазване на нормативните изисквания

ERP система управлява информация от различни отдели чрез централизирана база данни. По тази начин тя предлага на мениджърите по-добра видимост, като им помага да генерират подобрени отчети. Повечето ERP системи се предлагат като облачни решения, което позволява синхронизирано и автоматизирано отчитане в реално време. В производството са включени различни параметри, които трябва да отговарят на държавните разпоредби, законите на страната и да осигуряват прозрачност. ERP решенията позволяват на мениджърите да бъдат в по-добра позиция да управляват риска и регулаторните стандарти.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png